غرفه سازی

خدمات طراحی و اجرای غرفه‌ها با استفاده از سازه نمایشگاهی،سازه اسپیس،کف سازی و نئوپان انجام می‌شود

طراحی و اجرا با اسپیس

طراحی و اجرای کف‌‌‌‌‌‌‌ سازی و نئوپان