نمایشگاه فروش فصلی اتمام

تاریخ شروع: 1402/02/23
تاریخ اتمام: 1402/02/29
ساعات بازدید: 16:00 الی 22:00
ثبت‌نام: اتمام

مشخصات مجری:

نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت نمایشگاه بین‌المللی ارومیه

04433374060
04433370205
ارومیه-پارک جنگلی
http://www.urmiafair.com
نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت نمایشگاه بین‌المللی ارومیه

04433374060
04433370205
ارومیه-پارک جنگلی
http://www.urmiafair.com

خشکبار، گیاهان داروئی، زعفران، فناوری صنایع و خدمات